Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Hakkımızda

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) engelliler, kronik ya da süreğen hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar vb sosyal, ekonomik ve psikolojik mağduriyet ve kısıtlılık yaşayan, ayrımcılığa, istismara ve hak kaybına uğrayan risk altındaki sosyal grupların kanun, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk ilkelerinden doğan (politik haklar dışındaki) tüm haklarından ayrıma uğramadan, eşit yaşam hakkı sınırları içerisinde faydalanmalarını, bu alanda kanunların, anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin Türkiye’de uygulamaya hakim kılınması için faaliyet gösterme amacındadır.

Bu bağlamda dernek kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve diğer risk altındaki sosyal grupların medeni haklar, sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, erişim v.b alanlarındaki hak kayıplarından ve/veya uğradıkları ayrımcılık sorunlarından yola çıkarak, bir taraftan bu sorunların çözümü için her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyu yaratmayı, diğer taraftan da kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmayı hedeflemektedir. TOHAD, idari girişimlerin sonuç vermediği hallerde öncelikle ulusal hukuk sistemi kapsamında hukuki girişimlerde bulunmayı, gerektiği hallerde de Uluslararası sözleşmeler kapsamında Avrupa Sosyal Konseyi, Avrupa İnsan hakları Mahkemesi vb uluslar arası hak arama zeminlerde çözümler aramayı hedeflemektedir.

TOHAD, 2008 yılı Kasım ayı sonunda kuruluş sürecini tamamlamıştır. TOHAD’ın kurucu yönetim kurulu üyelerinin tamamı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmış, hukuk, sağlık, medya vb alanlarda uzman kişilerden oluşmaktadır. (Yönetim kurulu listesi ekte sunulmaktadır.)

Tohad ve Kamusal Bilinçlenme Platformu

 

TOHAD, çalışmalarının ilk ve ayrılmaz koşulunun toplumsal haklar konusunda bir kamusal bilin yaratmak olduğu gerçeğinden hareket etmektedir. Bu bağlamda, hakların idari ya da hukuksa girişimler aracılığıyla hayata geçirilmesinden önce bu konuda bir kamusal bilinç yaratmanın önemine inanmaktadır.

Bu bağlamda TOHAD, internet ortamında bir taraftan dernek amaç ve hedeflerinin anlatıldığı ama daha çok dezavantajlı sosyal grupların hakları ve bu haklardan yararlanma yollarının izah edildiği bir kamusal bilinçlenme zemini yaratmayı hedeflemektedir.

Söz konusu web zemininde:

1-TOHAD hakkında temel bilgiler

2-Birey ve toplumsal haklar konusunda güncel bilgiler

3- İnsan haklarına ilişkin uluslar arası mevzuat

4- Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler

5-Dezavantajlı Sosyal gruplara ilişkin ulusal mevzuat

6–Ulusal düzeyde hakların kullanılması konusunda izlenecek idari başvuru süreçleri

7- Ulusal düzeyde hakların kullanılması konusunda izlenecek hukuki başvuru süreçleri

8- Ulusal düzeyde hakların kullanılması konusunda izlenecek idari başvuru süreçleri

9- Birey ya da dezavantajlı sosyal gruplarının haklarının kazanılması ve kullanılmaları konularında Uluslar arası düzeyde başvuru zeminleri ve süreçleri

10- Konuyla ilgili diğer web uygulamalarına

Yer verilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu internet ortamı Türkiye’nin politik haklar dışındaki temel insan hakları kullanımı ve bu sırada yaşanan sorunlarının profilini ortaya koyacak istatistik altyapıya da sahip olacaktır.

Kuruluşunu yakın bir dönemde tamamlayan ve çalışma konusu gereği faaliyetlerini ve gelişimini bağımsız bir kimlikle geliştirmek durumunda olan TOHAD’ın yukarıda açıklanan internet kamusal bilinçlenme zeminini temel insan hakları konusunda kaynak sağlayan kuruluşların fon ve bütçe destekleriyle oluşturması gerekmektedir.

Bütçelendirilmesi bilahare yapılacak olan web tabanı için sağlanacak katkılar konusunda gösterilecek duyarlılık için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.