Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Tüzüğümüz

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ (TOHAD) TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi: Adı: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD). Merkez adresi İstanbul’dur.

Derneğin Faaliyet Konusu

Madde 2- Konusu: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği; özürlüler, kronik ya da süreğen hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar vb sosyal, ekonomik ve psikolojik mağduriyet ve kısıtlılık yaşayan, ayrımcılığa, istismara ve hak kaybına uğrayan risk altındaki sosyal grupların kanun, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk ilkelerinden doğan (politik haklar dışındaki) tüm haklarının kazanılması, korunması, kullanılması ve evrensel hukuk normları içerisinde geliştirilmesi için faaliyet gösterir. Dernek, bahsi geçen hakların kazanılması, korunması ve kullanılması konularında faaliyet gösterirken kişi ve/veya kişilerin sorunlarını odak alarak, lüzumu halinde bir bireyin sorunundan yola çıkarak kamusal alanda sorunların çözümünü hedefler.

Madde 3- Dernek, bu sorunlu sosyal grupların sorunlarının çözümü için bu tüzükte yazılı her faaliyet konusunu gerçekleştirir. Amaçlarını yerine getirmek için faaliyet gösterirken, gerektiği hallerde ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle iş birliği yapar. Amacına uygun federasyonlar kurar, kurulmuş olanlara katılır veya ayrılır. Yine benzer şekilde yasal sınırlar içinde kalarak ulusal ve uluslararası platformlar kurar, katılır veya ayrılır. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar. Bu yolla oluşturulacak her türlü proje ile alan çalışmasını yapar. Bu doğrultuda, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve sandıklar kurar. Yine kurulmuş olan iktisadi işletmelere ortak olabilir veya ayrılabilir. Mevcut iktisadi işletmenin faaliyetine son verebilir.

Derneğin İlkeleri

Madde 4- Derneğin faaliyetleri sırasında bağlı kalacağı ilkeler şunlardır:

–          Dernek, ülkede anayasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlallerin önlenmesi dışında hiçbir politik konuda faaliyet göstermez.

–          Dernek, ilke olarak siyasi partilerle ilişki kurmaz, ortak proje geliştirmez, ortak bir faaliyette bulunmaz. Yapısı gereği siyasi partilerin de duyarlı olduğu bir konuda, faaliyetlerinin kesişmesi veya münferiden aynı konu üzerinde bir faaliyette bulunuyor olmak, bu önleyici hükme aykırılık teşkil etmez.

–          Dernek, boşanma, kira sözleşmeleri, ticari anlaşmazlıklar, taşınmaz alım satımları, miras hakları vb özel hukuk kapsamına giren, bireyle birey arasında yaşanan konularda hiçbir kişi, kurum ve kuruluş lehine yasal ve idari girişimlerde bulunmaz, bu konuda danışmanlık, hukuki destek vb hiçbir hizmet vermez.

–          Dernek, ırkçılık, her türden dine ait radikal dini ideoloji, otoriterizm, totalitarizm vb demokratik ve anayasal geleneklerle bağdaşmayan anlayışlara ait sosyal grupların taleplerini kamusal bir hak olarak kabul etmez ve bu grupların sorunlarıyla ilgilenmez.

Derneğin Faaliyet Biçimleri

Madde 5- Dernek, tüzüğün 2. maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için:

5.1: Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve özürlülerin; eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, seyahat, sağlıklı bir çevrede yaşama vb haklarından ayrıma uğramadan, eşit yaşam hakkı sınırları içerisinde faydalanmalarını, bu alanda kanunların, anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin Türkiye’de uygulamaya hakim kılınması için çalışır. Bu bağlamda:

5.1.a. Dernek, kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve diğer risk altındaki sosyal grupların hak kaybından yola çıkarak, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde, idari girişimlerde bulunur.

5.1.b. Dernek, kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve diğer risk altındaki sosyal grupların hak kaybından yola çıkarak, idari girişimlerin sonuç vermediği hallerde yasaların öngördüğü tüm hukuki girişimlerde bulunur. Davalar açar, açılmış davalara müdahil olur.

5.1.c. Dernek, gerektiği hallerde ve olanakları ölçüsünde çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve özürlülerin eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sağlıklı bir çevrede yaşama vb haklarından ayrıma uğramadan faydalanmaları için burs, sosyal yardım vb maddi yardımlar yapar, bu konudaki bilimsel çalışmalara fon sağlar, sponsorluklar ve her türlü maddi destekte bulunur.

5.2: Dernek, her tür gruba dahil özürlü, geçici ya da süreğen hastalar, yaşlılar, hamile kadınlar gibi geçici ya da sürekli olarak hareket kısıtlılığı ya da yoksunluğu çeken insanların kamusal alanlardan, kamusal binalardan, toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için gerekli olan erişilebilirlik kriterlerinin uygulamaya geçmesi için her türlü çalışmayı yapar. İdari ve yasal girişimlerde bulunur, kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü danışmanlık hizmetini sağlar, kentsel çevrenin ve her türlü mimari unsurun özürlülerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi için gereken araştırmaları yapar, yaptırır, bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkıda bulunur.

5.3: Dernek, temel olarak özellikle geçici ve süreğen hastaların, özürlüler ve özürlülüğe bağlı olarak gelişen hastalıkların tedavilerinin, yurtiçi ve gerektiği hallerde yurtdışında modern tıbbın kabul ettiği her türlü tedavi yöntemiyle tedavisinin sağlanması için gerekli yasal altyapının oluşturulması ve bu altyapının toplumun bütün bireylerince kullanılması için her türlü bilimsel çalışma ve raporlar hazırlar. İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bildirimler, idari ve yasal girişimlerde bulunur. Bu konular hakkında kamuoyu yaratır. Modern tıbbın verileri ve etik değerleri dikkate alınmadan ve insanların bilgileri dışında tıbbi deneme ve deneylerde kullanılmasının önlenmesi için çalışır.

5.4: Dernek, gerekli izinlerin alınması koşuluyla faaliyet alanının kapsadığı sosyal grupların kamusal haklarının kazanılması, kullanılması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, yönetsel ve sosyal toplantılar düzenler. İlgili Türk ve/veya yabancı otoriteleri bu faaliyetlere davet eder. Yurtiçinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. Gerekli müsaadelerin alınması koşuluyla ve Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak koşuluyla uluslararası dernek, kurum ve kuruluşlara üye olur, işbirliği yapar.

5.5: Dernek, üyelerinin dayanışma duygularını geliştirmek, birbirlerini tanımalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kültürel amaçlı gezi, tematik fikir toplantıları, kamplar, vb etkinlikler düzenler.

5.6:            Dernek, hizmet ve faaliyet alanlarındaki her türlü tıbbi, hukuki, mesleki, ekonomik, sosyal içerikli bilginin yayılması, bu alanlardaki gelişme ve değişimler konusunda üyelerinin, konuya taraf kesimlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla dergi, broşür, bülten ve kitaplar yayınlar, web sitesi kurar, TV ve radyo programları yapar, görsel materyaller hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Türk ve yabancı yazarların eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır, gerekirse tercüme eder, yayınlar.

5.7:Alanlarında bilimsel araştırma ve diğer çalışmaları yapanları destekler. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapar, burslar ve ödüller verir.

5.8:Konusu ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilir.

5.9:Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yasal koşulları yerine getirerek ve gerekli bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

5.10:Kanunlara aykırı olmamak şartıyla; amacını gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik ve/veya şube açabilir, yurtdışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

5.11: Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Bunun yanında 5072 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

5.12: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek, hizmetlerini yaygınlaştırmak ve ülke genelinde kamu menfaatini sağlamak üzere şubeler kurabilir. Şube kurmayla ilgili olarak Genel Kurul’dan alınacak yetki doğrultusunda ve Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu gerekli yetkilendirmeleri yapar.

5.13: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerekli gördüğü yerlerde, gerekli bildirimleri yapmak şartıyla temsilcilik açabilir. Kurulacak olan bu temsilciliklerin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından mülki idare amirine bildirilir. Temsilcilikler sadece Genel Merkez tarafından açılabilir.

5.14: Dernek, üyelerine hizmet etmek ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmazlara sahip olabilir, sosyal tesisler, eğlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokal, konaklama tesisleri kurar, satın alır, yapar. Gerektiği hallerde bu tesislerden gelir elde amacıyla kiraya verir, işletir. Bu tesislerden üyelerin ve konukların amaca uygun şekilde olanaklar ölçüsünde yararlanmalarına sunar.

5.15: Dernek, amacın gerçekleşmesi için ilgili kanunların hükümleri kapsamında gerekli gayrimenkullere sahip olur, kiralar, kiraya verir. Satın alır, gerekirse satar.

5.16: Amacı gerçekleştirmek üzere sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme, yakacak malzeme gibi her türlü zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandıkların çalışma esasları Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin dışında olamaz.

5.17:Dernek gelirinin en az yüzde 80 (seksen)’ini belirtilen amaçlar doğrultusunda harcamak zorundadır.

Üyelik

Madde 6- Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’ne üye olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gereklidir:

6.1: 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmak.

6.2: Dernek üyelerinden birinin üyelik için referansına sahip olmak (Referansın yazılı olması şarttır).

6.3: Politik içerikli sorunlar hariç olmak üzere özürlüler, yaşlılar, çocuklar ve kadınların vb sosyal grupların kamusal düzeyde yaşadığı her türlü soruna duyarlı olmak, bu sorunlara yasal çerçeveler içerisinde çözüm üretme konusunda istek ve bilince sahip olmak.

Madde 7- Derneğe üye olmak isteyen, gerekli bilgileri içeren “Üyelik Bilgi Formu”nu tam ve eksiksiz olarak doldurup iki adet resim ile birlikte Yönetim Kurulu’na bizzat veya vekili ile verir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için başvuranlardan kişinin bilgi ve aktivitelerini gösteren dokümanlar isteyebilir. Dernek Yönetim Kurulu, başvuruları 5. maddede belirtilen hususlar dâhilinde değerlendirerek en geç 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır.

Dernek, asil üyeliklerin dışında, Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, onursal üyelik ihdas edebilir, Danışma Kurulu kurabilir, Bilimsel ve Teknik Heyet oluşturabilir. Gerektiğinde münferiden ve/veya tümünü feshedebilir.

Madde 8- Üyelik aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde sona erer.

8.1:   Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı istifanın elden ya da posta yoluyla gönderilmesi.

8.2:   Kanuni haklarından mahrum edilmiş olma halinin tespiti.

8.3: Üyeliğe müracaatlarında verdikleri dilekçe ve Üyelik Bilgi Formu’nda gerçeğe uymayan beyanda bulunulduğunun tespiti.

8.4: Dernekler Kanunu’nda belirtilen sebeplerle derneğe üye olamama durumunun sonradan saptanması.

8.5:   Söz ve/veya yazı ile derneği, toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayan, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler;

8.6:   Derneğin genel düzenini bozan, itibarına zarar veren, olumsuz tutum ve davranışlarıyla diğer dernek üyelerini, gönüllülerini ve/veya ziyaretçilerini rahatsız eden her türlü mütecaviz davranış ve konuşmalarda bulunanlar;

Yönetim Kurulu kararıyla üyelikte çıkarılabilir.

Bu üyeler kendileri ile ilgili gündem maddesinde söz alabilirler. Fakat toplantıda oy veremezler. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılan kişilere ait bu karar, ilk Genel Kurul’da çıkartılma işlemine itiraz olması halinde oylanarak onaylanmak zorundadır. Ayrıca;

8.7: Üyenin ölümü halinde üyelik doğal olarak düşmüş kabul edilerek Yönetim Kurulu’nca gerekli işlemler yapılır.

8.8:   Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarılarına rağmen iki yıl üst üste yıllık aidatını ödemeyen ya da dernek üyelik giriş aidatını üyelik başladıktan sonraki 60 gün içerisinde ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca ihtara gerek olmaksızın üyelikten çıkartılabilir.

Derneğin Organları

Madde 9- Genel Kurul: Genel Kurul , Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağırılır. Genel Kurul, üyelerden oluşur.

A-Genel Kurul’un Toplanma Koşulları:

– Genel Kurul Olağan olarak üç yılda bir Ocak ayında toplanır.

Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

– Toplantı kararı en az 15 (on beş) gün önceden gün, saat, yer ve gündem belirtilerek, Genel Kurul’un yapılacağı yerde yayınlanan bir gazetede yayınlanır.

– Yönetim Kurulu’nun toplu olarak istifası halinde müstafi Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar göreve devam etmekle yükümlüdür. Bunun mümkün olmadığı hallerde Denetim Kurulu geçici Yönetim Kurulu görevini yüklenerek olağanüstü toplantıyı bir ay içerisinde gerçekleştirir.

– Denetim Kurulu’nun veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek Genel Kurul’unun yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemini toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce Dernekler Kanunu’nda belirtilen usuller dairesinde duyurur. Toplantı başka bir sebeple bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu toplantıya yapılacak davet de yukarıda belirtilen genel esaslara göre yapılır ve mahalli en büyük mülki amirliğe duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir kereden fazla geri bırakılmaz.

B-Genel Kurul’da Uygulanacak Usuller

– Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. Temsilcilikler, Genel Kurullarda temsil edilemez. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz

– Dernek Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kanunun emrettiği ve bu tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanarak, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantının açılmasından sonra Genel Kurul üyelerinden bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilerek Genel Kurul divanı sağlanır. Toplantının yönetimi Genel Kurul divanı başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantının sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul sonuç bildirimi Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak mülki idare amirine yapılır.

– Genel Kurul’da, seçim usul ve esasları Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatı ile ilgili diğer kanun tüzük ve yönetmelikler kapsamında yapılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

– Kurulda dernek fesih kararı hariç diğer kararlar oy çokluğuyla alınır. Dernek fesih kararının usul ve esaslarını belirleyen madde bu tüzükte ayrıca düzenlenmektedir.

Genel Kurul’un Görevleri

Madde 10- Genel Kurul’un Görevleri Şunlardır:

A-Dernek organlarının seçilmesi. Seçimlerde hazırlanacak oy pusulalarında her organa üyeliğe aday olan adlar yazılır. O organ içerisindeki görev dağılımını, seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kendi arasında yapar. En çok oy alan adaylar asil olarak Yönetim Kurulu’nu teşkil ederler, diğerleri yedek üye olurlar. Seçimlerde tek tek adayların çıkmadığı ve başkaca bir itirazın olmadığı hallerde, liste usulünde de seçim yapılabilir. Böyle bir durumda, dernek organlarına atanacak kurullara aday olan isimlerden oluşan farklı listeler oylamaya sunulur. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun görev dağılımını kendi içinde yapar.

B-B-Üyelerinin onda biri tarafından verilen tüzük tadilat önerilerinin değerlendirilerek, dernek tüzüğünün veya tüzük maddelerinin değiştirilmesi. Tüzük tadilat kararları, “Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği”ni belirten 29. maddesinde belirtildiği usulde yapılır

C-Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi.

D-Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

E-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

F-Derneğin bir üst kuruluşa katılması ve ayrılması.

G-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

H-Yönetim Kurulu’nun çoğunluğunca veya üye sayısının onda biri tarafından sunulan önerilerin karara bağlanması.

I-Şubelerin feshedilmesi.

İ- Yönetim Kurulu’nca üyeliğine son verilenlerin nihai durumlarının karara bağlanması.

J-Derneğin feshedilmesi.

K-Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili ve Görev Dağılımı

Madde 11-   Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulu, derneğin üyeleri arasından 9 (dokuz) asil ve 9 (dokuz) yedek olarak gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısı sırası ile göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu; başkan, biri başkan vekili olmak üzere 2 (iki) başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip ve 4 (dört) üyeden oluşur. Başkanlığın boşalması durumunda başkan vekili görevi, Yönetim Kurulu’nun süresi bitinceye kadar sürdürür, başkanın olmadığı durumlarda da vekil başkan yardımcısı, başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Başkan yardımcılarından hangisinin başkan vekili görevinde olacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

a- Başkan, derneği diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Başkan, Yönetim Kurulu kararı ile komisyonlar kurulmuşsa bu komisyonların da doğal başkanı ve üyesidir. Vekil başkan yardımcısı, başkanın olmadığı yerlerde başkana vekalet eder. Bir kişi iki olağan dönem veya 6 (altı) yıldan fazla başkanlık görevini yürütemez.

b- Başkan yardımcıları başkana her konuda yardımcıdır. Vekil başkan yardımcısı başkanın yokluğunda vekalet eder. Başkan yardımcıları Yönetim Kurulunca karar verilecek konulardaki görevleri paylaşım usulüyle üstlenirler.

c- Genel sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defterini yazar ve imzalatır, yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Tüm defter ve evrakların takibinden başkana karşı sorumludur. Sekreter aynı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinin arasındaki koordinasyonu sağlar. Yönetim Kurulu üyelerince üstlenilen görevlerin yapılıp yapılmadığını takip ederek bu konudaki raporlamaları Yönetim Kurulu’na sunar.

d- Muhasip, her türlü mali işlerden ve gelir gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

f- Üye(ler) diğer Yönetim Kurulu üyelerinin doğal yardımcılarıdır kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim Kurulu Şu Görevleri İfa Eder:

A-      Dernekler Kanunu’nda belirtilen kayıt ve defterleri tutmak. Bu defterler, noter veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirildikten sonra kullanıma sunulur. Ayrıca ek yasa ve yönetmeliklerle tutulması zorunlu olan defterleri de tutar.

B- Derneğin konu ve amacına uygun çalışma ve faaliyetleri planlamak, uygulamak, kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak derneğin işlerini yürütmek.

C- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

D- Derneğin yapacağı her türlü yayının sorumlusunu ve editörünü görevlendirmek.

E- Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

F- Genel Kurul’un vereceği yetkiye dayanarak taşınmaz mal almak, satmak. Merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gereken hallerde şube yönetimlerinde belirleyeceği kişi veya kişilere işlem yapmak konusunda yetki vermek. Edinilen bu taşınmazları, tapuya tescil ettirildikten sonraki en geç bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek.

G- Görevlendireceği üyeler veya bilirkişiler vasıtasıyla şubelerin çalışma ve faaliyetlerini incelemek/inceletmek, yapılan bu incelemelerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’na bilgi vermek, yapılan veya yaptırılan incelemelerde usulsüzlük, tüzük ilkelerine aykırı harekette bulunduğu ya da dernek tüzüğünde belirtilen hizmetleri yerine getirmediği, derneğin kamu yararına yakışır biçimde hizmetlerin kalitesini sağlayamadığı ve yaygınlaştıramadığı, dernek kaynak ve imkanlarını etkin kullanmadığı, tespit edilen şube ve/veya şubelerle ilgili kapatılma kararını almak, ayrıca yasal kovuşturma gerektiren hallerde gerekli kurumlara şubelerle ilgili yapılacak olan yasal işlemler konusunda müracaatta bulunmak.

H- Genel Kurul’dan yetki almak kaydıyla (üye sayısının uygunluğu halinde) kamu görevlisi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine aylık bağlamak, geçici görevlendirme yapacağı üyelerin yapmış oldukları harcamaları karşılar.

Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Madde 13- Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır. Kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların sayısının eşit olduğu durumlarda uzlaşma yoluyla çözüme ulaşmak esastır. Bunun sağlanması için ilk etapta oylama bir sonraki toplantıya ertelenir. Bu toplantıda da eşitlik bozulmazsa başkanının oyu iki oy olarak kabul edilir.

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekirse dernek üyeleri veya üye olmayanlar arasında geçici veya devamlı olarak faaliyet kolları, yardımcı kurullar kurar. Kurullar çalışma ve kararlarında Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu ve onun denetimi altındadır. Gerekli durumlarda geçici veya devamlı olarak maaşlı personel kullanılabilir.

Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklere de görev verilmesine rağmen, Yönetim Kurulu tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Denetim Kurulu

Madde 14- Denetim Kurulu Oluşumu ve Görevleri:

Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurul’ca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas usullere göre yılda bir defadan az olmamak üzere yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetim Kurulu üyeleri isterlerse Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

Derneğin Denetleme Usulü

Madde 15- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından yılda en az bir defa gerçekleştirilir. Denetleme kurulu, denetleme görevini dernek tüzüğünde yazılı amacın gerçekleştirilmesi için belirtilen faaliyet konularında faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap, kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olup olmadığını denetler.   Denetleme kurulu, Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetleme kurulu, denetim faaliyetini tespit edilen esas usullere göre yılda bir defadan az olmamak üzere yapar.

Derneğin Gelirleri

Madde 16- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

Derneğin Gelirleri

Madde 16- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

A-Üye Aidatları

– Giriş yılı aidatı: Derneğe üye olanlardan bulundukları yıl bir defaya mahsus olmak üzere alınan aidattır. Giriş yılı aidatı 50 YTL’dir.

– Yıllık Aidat: Dernek asil üyelerinden, üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödemek zorunda oldukları toplam tutardır. Yıllık aidat, üyeliğin başladığı yıldan sonraki yıldan itibaren başlar ve takvim yılını ifade eder. Yıllık aidat 60 YTL’dir.

– Derneğin aidat bedelleri Genel kurul tarafından belirlenir.

B-Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

C- Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca düzenlenecek her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, kermes, yemek, konferans, müsamere, resim, heykel, bale, spor yarışmaları ve benzeri sanatsal, kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler, SMS, internet vb bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanarak elde edilmiş gelirler.

D- Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.

E- Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

F- Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

G- Yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardımlar.

H- Benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan elde edilen gelirler.

I- Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan temin edilecek yardımlar. Bu yardımlar Dernekler Kanunu çerçevesinde olur.

İ- Diğer gelirler.

Madde 16- Derneğin Borçlanması: Yönetim Kurulu, derneğin tüzük hükümleri gereğince faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’nda karar alınması ve muhasebe kayıtlarında yer almak suretiyle özel ve tüzel kurum ve kuruluşlardan ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde borçlanabilir.

Şubelerin Kurulması, Kapatılması

Madde 17- Şubeler, aşağıdaki hükümler kapsamında kurulabilir veya kapatılabilir:

A-Şube Kurulması

– Dernek Genel Kurulu’ndan alınan yetki kapsamında dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şube kurulabilir. Şube kurmaya yetkilendirilen kişiler; şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile müracaat ederler. Bu başvuruda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, meslek ve/veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gereklidir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 (altı) aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

– Şubelerinin kuruluşundan sonra şubenin faaliyetleri dernek kanununun ve dernek tüzüğünün hükümlerine tabidir. Şubeler kurulduktan ve üye kaydı yapmaya başladıktan sonra tüzük hükümlerine göre 6 (altı) ay içerisinde ilk olağan Genel Kurul toplantısı yapılır. Bundan sonraki olağan Genel Kurullar bu tüzüğün ilgili maddelerince belirtildiği üzere üç yılda bir yapılır. Ancak şubeler olağan şube Genel Kurul toplantılarını, Genel Merkez’in olağan Genel Kurul toplantısından önceki iki aylık zaman dilimi içerisinde yapamazlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube kurucu Yönetim Kurulu, şubenin kuruluş ve ilk altı ay olağan Genel Kurul toplantı takvimini, bu hükme ters düşmeyecek şekilde belirler.

B-Şube veya Şubelerin Kapatılması:

  1. Dernek Genel Kurulu’nun ya da kanunlarla tanımlanmış yetkili mercilerin derneğin kendisini feshetmesine bağlı olarak fesih olabilir.
  2. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, dernek tüzüğünün 12. maddesi H bendinde belirtilen hükümler kapsamında feshedilebilir.
  3. İlgili kanunlar kapsamında, yetkili mercilerce şubeye yönelik yasal işlemler neticesinde feshedebilir.
  4. Şube, Genel Kurul’unun aldığı kendini fesih kararı suretiyle feshedilebilir.

Kapatılma işlemi sonrasında gerekli tasfiye ve bildirim işlemleri tüzüğün ilgili maddeleri ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Kapatılan şubenin yeniden açılması, Genel Kurul’un vermiş olduğu yetki doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun tasarrufundadır.

Şubelerin Organları, Görevleri, Çalışma Usul ve Biçimleri

Madde 18- Şubelerin organları: Her şubede: 1- Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 3- Denetim Kurulu oluşturulması zorunludur.

Madde 19-Şube Genel Kurul’unun Toplanması:

Şube Genel Kurul olağan olarak üç yılda bir toplanır. Şubelerin son olağan Genel Kurulları Genel Merkez Genel Kurulu’ndan en az iki aydan önce yapılmış olmalıdır.

Genel Kurul’un toplantı ve çalışma şekli;

19.1:          Şube Genel Kurul’u, şubede kayıtlı, en az giriş aidatını ödemiş asil üyelerden meydana gelir. Temsilcilikler, şube Genel Kurullarında temsil edilemez.

19.2:          Şube Genel Kurulu toplantısı, en az 15 (on beş) gün önceden gün saat, yer ve gündem belirtilerek şubenin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayınlanır ve üyelere duyurulur.

19.3: Toplantı tutanağının bir örneği, Yönetim ve Denetim kurulları asil ve yedek üyelerinin kimlik ve adresleri ile dernek Merkez Genel Kurulu’na katılacak delegelerin isimleri ilgili mahalli mülki amirlik ve dernek merkezine 30 (otuz) gün içinde gönderilir.

Madde 20-Şube Genel Kurul’unun Görev ve Yetkileri:

A- Yönetim ve Denetim kurullarının raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarının incelenmesi sonuçlarını ibra etmek, sunmak veya sorumlulukları hakkında karar vermek.

B- Şubenin bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak.

C- Yönetim ve Denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

D- Şubeyi temsil etmek üzere 5 kişiyi Merkez Genel Kurul delegesi olarak seçmek (şube başkanı merkez Genel Kurul’unun doğal delegesidir).

E- Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurul’a verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

F- Şubenin feshine karar vermek.

Madde 21- Şube Yönetim Kurulu: Şube Yönetim Kurulu, şube Genel Kurul’unca seçilen 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl için seçilir, süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 22- Şube Yönetim Kurulu iş bölümü: Yönetim ve kurulu, seçimden sonraki 7 (yedi) gün içinde toplanır. Başkan, 2 başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer.

22.1: Başkan, dernek merkezi ile koordinasyonu sağlamak, şubeyi diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Yönetim Kurulu kararı ile komisyonlar kurulmuş ise bu komisyonların da doğal üyesidir.

22.2: Genel Sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defteri ve yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Başkana karşı tüm defter ve evrakların takibinden sorumludur.

22.3: Başkan yardımcıları başkanın her konuda yardımcısıdır. Başkanın yokluğunda ona vekalet eder. Başkan vekaleti başka bir Yönetim Kurulu üyesine verebilir. Böyle bir durum için başkanın yazılı onayı gerekir.

22.4: Muhasip her türlü mali işlerden ve gelir-gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

22.5: Üye(ler) diğer Yönetim Kurulu üyelerinin doğal yardımcılarıdır kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Madde 23- Şube Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları: Şube Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır. Kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların sayısının eşit olduğu durumlarda uzlaşma yoluyla çözüme ulaşmak esastır. Bunun sağlanması için ilk etapta oylama bir sonraki toplantıya ertelenir. Bu toplantıda da eşitlik bozulmazsa başkanının oyu iki oy olarak kabul edilir.

Şube Yönetim Kurulu, faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekirse üyeleri veya üye olmayanlar arasında geçici veya devamlı olarak faaliyet kolları, yardımcı kurullar kurar. Kurullar çalışma ve kararlarında Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu ve onun denetimi altındadır. Gerekli durumlarda geçici veya devamlı olarak maaşlı personel kullanılabilir.

Şube Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklere de görev verilmesine rağmen, Yönetim Kurulu tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, şube Genel Kurul’u mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek şube üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Madde 24- Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri:

24.1: Şubeyi temsil etmek ve bu konuda kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

24.2: Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek,

24.3: Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

24.4: Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak; (Dernek tüzüğü ile belirlenmiş olan üye aidatları ve bağışlar üye yazımı esnasında şube muhasibi tarafından toplanarak her ayın ilk on günü içinde üye formlarının bir sureti ile birlikte dernek merkezine ulaştırır. Toplanan bu aidat ve bağışların 1/3’lük bölümü genel merkez Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde Genel Merkez’e bırakılacaktır.) Bu oran şube yönetiminin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile değiştirilebilir.

24.5: Şubenin defter ve dosyalarını tutmak, şube Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden şube Genel Kurul’una ve Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur. Şube Yönetim Kurulu kararlarına karşı Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği karar kesindir.

24.6: Şubenin bulunduğu bölgede Merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gerektiği hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulundaki kişi veya kişiler için yetki alır.

Madde 25- Şube Denetim Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri: Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere şube Genel Kurul’u tarafından asil üyeler arasından üç yıl süre için 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşan bir Denetim Kurulu seçilir. Şube Denetim Kurulu, Genel Merkez Denetim Kurulu’nun görev ve çalışma usullerinin belirtildiği maddelerdeki aynı usul ve içerik dairesinde görevini yürütür.

Madde 26- Şube ve/veya şubelerin tasfiyesi halinde edinilmiş taşınır taşınmaz mallar Genel Merkez’e bırakılır.

Derneğin Feshi

Madde 27- Derneğin Feshi: Genel olarak Dernekler Kanunu’nun hükümlerine göre yapılır. Ancak derneğin kendi kendini feshe karar verebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye sayısının 2/3’ünün bulunması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk temin edilmediği takdirde üyeler ikinci defa davet edilir. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih durumu görüşülebilir. Ancak fesih kararı toplantıda mevcut üyelerin 2/3’ünün kararı ile alınabilir.

Madde 28- Derneğin feshine karar verilmesi halinde derneğe ait tüm mülk, gayri mülk ve nakdi gelirleri Nesin Vakfı’na bırakılır. Fesih kararı yasal süreleri içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde son yapılan Genel Kurul veya mahkeme kararı ile feshi halinde son Yönetim Kurulu’nun oluşturacağı üç kişilik tasfiye kurulu tarafından derneğin tasfiye işlemleri yapılır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 29

Tüzük değişiklikleri genel kurul kararı ile gerçekleştirilebilir.

Tüzük tadilatında Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluk şartı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Madde 30 Yukarıdaki maddelerde zikredilmeyen diğer hususlar için Dernekler Kanunu’nun hükümleri geçerlidir.

YÖNETİM KURULU

1 – SÜLEYMAN AKBULUT / BAŞKAN

2 – MESUT VARLIK / BŞK YARDIMCISI (BAŞKAN VEKİLİ)

3 – SÜLEYMAN BAYRAMOĞLU / BAŞKAN YARDIMCISI

4 – BURAK ULUSOY / GENEL SEKRETER

5 – AYSEL GÜZENGE / MUHASİP

6 – ERDEM KAŞIKÇIĞLU / ÜYE

7 – SÜHEYLA AKBULUT / ÜYE

8 – CUMHUR SADETTİN AKDİKMEN / ÜYE

9 – SEFA DÜLGEROĞLU / ÜYE